Tesla hihetetlen spiritualitása

2015-ben sokat olvasgattam Nikola Tesla interneten elérhető írásait, és megdöbbenve találtam egy cikkére, melyet 1900-ban írt, és kivételes spirituális töltettel rendelkezik. Ahogy haladtam a fordítással, meglepődve vettem észre, hogy ez egy szociológiai és spirituális értekezés az emberiségről, amit a fizika törvényeivel támogat meg.


E=mv2, azaz az energia = a tömeg és a sebesség négyzetével

Ami az ő olvasatában, nem más, mint az emberek földön elért rezgésszintje (emberi energia) = a (tömeg), az emberiség együttese, emelkedésre való igénye, spiritualitás iránti érdeklődők száma szorozva (a sebesség négyzetével), az érdeklődők tudatosság szintjének, minőségének emelkedésével.


Ezzel Tesla már 1900-ban felismerte, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség változása, a tudatosság szint emelkedése hozhat minőségi változást az emberi energiában, azaz életünkben, bennünk. A tanulmány azt fejtegeti, hogyan lehet az egyenlet különböző értékeit növelni, ha felborulnának, hogy megmaradjon az egyensúly és folyamatos tudatosságszint emelkedés legyen a Földön. Ehhez részletesen taglalja a táplálkozás, a víz, a környezetvédelem, a testépítés, és egyéb témakörök szerepét a tudatosság szintjének növekedésében, vagy csökkenésében.

Azóta számtalan idézetet olvastam Teslától, ami bizonyítja, hogy nem csak szakterületén volt kiemelkedő, de ugyanígy nyitott volt elméje a bölcsesség, az emberiség iránt, erős szociális empátiával rendelkezett, és még a földönkívüli élet gondolatát sem vette el. Mielőtt rátérnék a cikk bevezetőjének fordítására, hadd soroljak fel néhány rövidebb Tesla idézetet:


TESLA IDÉZETEK

“Az nem zavar, hogy ellopták az ötleteimet, az zavar, hogy nincs sajátjuk”
― Nikola Tesla

“Ha fel akarod fedezni az Univerzum titkait, akkor energiában, frekvenciákban, vibrációkban gondolkodj.”
― Nikola Tesla

“Attól a naptól fogva, hogy a tudomány el kezd foglalkozni a nem-fizikai jelenségekkel, nagyobb lépést fog megtenni tíz év alatt, mint amennyit az elmúlt századokban haladt.”
― Nikola Tesla

“Ha a bennetek lévő gyűlöletet elektromos árammá lehetne alakítani, elég lenne az egész világ kivilágításához.”
― Nikola Tesla

“Meg vagyok róla győződve, hogy az egész kozmosz egysége az anyagi és spirituális síknak. Az univerzumnak van egy magja, ahonnan az erőt és inspirációt kapjuk, mely örökkön hajt bennünket, érzem ennek erejét és értékét, ahogy az univerzum keresztül sugárzik megtartva magában az egyensúlyt. Még nem hatoltam bele a magban lévő titokba, de tudom, hogy ott van, és ha bármilyen fizikai aspektust akarnék hozzácsatolni, akkor úgy írnám le, hogy az a FÉNY, ha spirituálisan akarnám értelmezni, akkor a SZÉPSÉG és EGYÜTTÉRZÉS. Aki képes ebben hinni, erősnek érzi magát, képes örömmel dolgozni, mert érzi, hogy benne van a világ teljes harmóniájának színezetében.”
― Nikola Tesla

“A jövőnek dolgozok és a kortársaim nem fognak engem megérteni, de egy nap sikerül majd túljutni a természet tudományos törvényein, melyek titkait nekem sikerült felfedeznem és akkor minden meg fog változni, egyetlen éjszaka leforgása alatt. El fog jönni a bölcs ember új korszaka, melynek főbb jellemzői az lesznek, hogy megértik az időt, megtalálják a végtelen energia forrását és a tudósok képesek lesznek akaratukkal formálni az anyagot. Az emberi tudatosság átlép az élet határain, és képes lesz kommunikálni a holtak lelkével. Ez a tudás tovább fog vezetni az élet-halál megértéséhez.”
― Nikola Tesla

“Három dolog pusztítja az embereket: büszkeség, kapzsiság és irigység.”
― Nikola Tesla

“A harcok akár egyének, akár kormányok, népek között vannak, mind félreértésekből származnak, a szó lehető legtágabb értelmezésében. A félreértések mindig abból fakadnak, hogy nem vagyunk képesek értékelni a másik nézőpontját. Ez pedig azok tudatlansága, akik érintve vannak, nem saját területüket, hanem a közös felületet illetően. Az ütközés veszélye csak növekszik, ha jelen van még több harci szellem, ami minden ember jellemzője. A legjobb módja a bennünk rejlő harci hajlamnak való ellenállásnak, ha eloszlatjuk a tudatlanságunkat azáltal, hogy szisztematikusan terjesztjük az általános tudást, és segítjük a kölcsönös eszmecserét és kapcsolatot.”
― Nikola Tesla


És íme az 1900-ban írt Tesla cikk bevezetőjének fordítása:

Century Illusztrált Magazin, 1900. június

Nikola Tesla értekezése

AZ EMBER ELŐREHALADÁSA—A HALADÁS ENERGIÁJA—AZ EMBERI ENERGIA NÖVELÉSÉNEK HÁROM MÓDJA

A természet végtelen számú jelenséget produkál az érzékszerveink számára, és ezekből egyik sem tud nagyobb örömet okozni az elménknek, mint az az alig felfogható folyamat, mely saját teljességében, úgy fogalmazható meg számunkra, mint emberi élet. Misztikus eredete örökre lefátyolozva és elérhetetlenül rejtőzik a múltban, jellege felfoghatatlan végtelen bonyolultsága miatt, és célja elrejtőzik a jövő feneketlen mélységeiben. Honnan ered? Mi az? Hol ér véget? – ezek azok a nagy kérdések, amiket minden idők bölcsei próbálgatnak megfejteni.

A modern tudomány azt tartja: A nap a múlt, a föld a jelen és a hold a jövő. Egy izzó anyagból származunk és fagyott anyagba fogunk visszatérni. Könyörtelen a természet törvénye, gyorsan és visszafordíthatatlanul haladunk végzetünk felé. Lord Kelvin, mély meditációiban, csak egy rövidke élettartamot enged meg nekünk, olyan 6 millió évecskét, mi után kihuny a nap fénye, s az életet adó melegség elapad és földünk egy nagy jégdarab lesz, mely siet az örök fényen át. De ne keseregjünk! Az élet csillogó szikrája megmarad, ami lehetőséget ad, hogy újra lángra lobbantsuk a tüzet valami távoli csillagon. Ez a gyönyörű lehetőség úgy tűnik valóban adott, Dewar professzor nagyszerű kísérlete alapján, amit folyékony levegővel végzett és bemutatta, hogy a szerves élet csíráit nem pusztítja el a hideg, mindegy milyen fokú; következésképpen átörökíthetőek a világűrben. S közben a tudomány és művészet intenzitásában állandóan növekvő éljenző fények bevilágítják utunkat és a csodák, amiket felfednek, az öröm, amit felajánlanak, elfeledtetik velünk a borús jövőt.

Lehet, hogy sohasem fogjuk tudni megérteni az emberi életet, de azt bizonyosan tudjuk, hogy ez egy folyamat, bármilyen természetű is. Ehhez a folyamathoz elkerülhetetlenül szükséges egy test, mely mozgatva van, és egy erő, mely mozgatja. Bárhol, ahol élet van, ott van egy tömeg, amit egy erő mozgat. Minden tömeg tehetetlenséggel bír, és minden erő tartósan jelen van. Ezen univerzális tulajdonságnak és feltételnek tulajdoníthatóan a test, legyen az pihenő, vagy mozgó állapotban, hajlamos ugyanabban az állapotban maradni, az erő pedig, bárhol nyilvánul meg, bármilyen okot használ a megnyilvánulására, egy egyenértékű ellenerőt termel, és mint ennek abszolút következménye a természetben bárminemű mozgás, folyamat ritmikus. Erre az egyszerű igazságra Herbert Spencer már régen rámutatott, még ha másfajta érveléssel jutott is el hozzá. Ez mindenben benne van, amit érzékelünk – a bolygó mozgásában, az ár-apály mozgásában, a levegő áramlataiban, az inga lengésében, a villamosáram oszcillációjában, és a szerves élet végtelenül sokféle jelenségében. Nem ezt bizonyítja az egész emberi élet? Az egyén, a család, vagy egy nemzet születése, növekedése, megöregedése, halála, miről szól, ha nem a ritmusról? Az élet minden megnyilvánulása, még akkor is, ha az a legbonyolultabb, mint az emberi lét példája, a ritmus része és kifürkészhetetlen, ugyanakkor csak egy folyamat, melyre ugyanazok az általános mozgási szabályok érvényesek, amik az egész univerzumra alkalmazandóak.

Ha az Emberről beszélünk, akkor az egész emberiséget értjük rajta, és mielőtt tudományos módszereket alkalmaznánk a mozgás megvizsgálására, ezt el kell fogadnunk fizikai tényként. De nem kérdőjelezheti-e meg bárki, hogy az a rengeteg millió ember, a megszámlálhatatlan típusával, karakterével képes lenne egyetlen entitást, egy egységet alkotni? Bár gondolati és cselekvő szabadságunk van, együtt vagyunk tartva, mint a csillagok az égbolton, elvághatatlan kötelékekkel összekötve. Ezek a kötelékek nem láthatóak, de érezhetőek. Ha megvágom az ujjam, az fáj: az ujjam, részem. Ha látom, hogy egy barátomnak fáj valami, nekem is fáj: a barátom és én egyek vagyunk. Most pedig azt látom, hogy az ellenségem le van sújtva, ő is anyaghalmaz, mint bármilyen anyaghalmaz az univerzumban, legkevésbé sem érdekel, mégis engem is elszomorít. Hát nem bizonyítja ez, hogy mind egy egész részei vagyunk?

Ezt a hozzáállást évek óta hirdetik a kiteljesedett, bölcs vallási tanítások, valószínűleg, nem csak azért, hogy biztosítsák a békét és harmóniát az emberek között, hanem mert ez egy mély igazság. A Buddhisták a maguk módján fejezik ezt ki, a Keresztények megint másként, de mind ugyanazt mondják: Mind egyek vagyunk. Ám nem csak metafizikai bizonyítékok tudják alátámasztani ezt a gondolatot. A tudomány is elismeri, hogy a különálló egyének kapcsolatban vannak, bár nem ugyanolyan értelemben, mint ahogy azt vallja, hogy egy adott konstelláció napjai, bolygói és a holdjai egy testet alkotnak és kétségtelen, hogy kísérletben is be tudják majd bizonyítani, ha az eszközeink és módszereink, melyekkel a fizikai és más jellegű állapotokat, jelenségeket vizsgáljuk tökéletesednek. Méginkább: ez az egy emberi lény él újra, és újra. Az egyed pillanatnyi; fajok, népek jönnek, mennek, de az Ember, mint olyan, marad. Ebben van a mély különbség az egyed és az egész között. Ebben benne találtatik a részleges magyarázata azoknak a csodálatos átöröklési jelenségeknek, melyek a gyenge, de állandó hatások megszámlálhatatlan évszázadainak eredményei.

Képzeljük el az Embert, mint tömeget, melyre egy erő hat. Bár ez a mozgás nem haladó, ami helyváltoztatást eredményezne, mégis a mechanikus mozgás törvényeit kell rá alkalmazni és az energia, ami a tömeggel kapcsolatba kerül mérhető a jól ismert szabályoknak megfelelően, tömeg fele szorozva a sebesség négyzetével. Így pl. ha egy nyugalomban lévő ágyúgolyó energiának lesz kitéve hőhatás formájában, hasonlóan mérjük. Képzeljük el, hogy a golyó számtalan részecskéből áll, amit atomoknak, vagy molekuláknak nevezünk, melyek egymás körül vibrálnak vagy kavarognak perc rendszerben. Meghatározzuk a tömegüket és a sebességüket, és ezekből a percenkénti energiájukat, ezeket összeadjuk és megkapjuk a csak látszólag pihenő golyóban összegyűlt teljes hőenergiát. Ebben a teljességgel elméleti számításban az energia kiszámítható úgy, hogy megszorozzuk a teljes tömeg felét – ami a kis tömegek összértékének fele – a sebesség négyzetével, mely sebességet a különálló részecskék sebességéből kapunk meg.  Ily módon az emberi energiát megkaphatjuk úgy, ha vesszük az ember tömegének felét és megszorozzuk a sebesség négyzetével, amit még nem tudunk kiszámítani. De a tudásbéli hiányosságunk nem mételyezi meg az általam vázolt következtetések igazságát, mely stabilan épül arra, hogy a természetben ugyanazok a tömeghatás törvények és erők irányítanak mindent.

Az Ember azonban nem egy átlagos tömeg, mely pörgő atomokból és molekulákból épül fel és csak hő-energiával rendelkezik. Az Ember olyan tömeg, mely bizonyos magasabb kvalitásokkal is bír, melyeket maga az élet ad neki. Tömege, mint a víz az óceán hullámában, folyamatosan változik, új veszi át a régi helyét. És nem csak ennyi – növekszik, fejlődik és meghal, azaz önállóan változtatja tömegét, mind kiterjedésében, mint sűrűségében. Ami az egészben a legcsodálatosabb az az, hogy képes növelni és csökkenteni mozgásának sebességét azáltal a titokzatos erő által, mellyel rendelkezik, ha átvesz több, vagy kevesebb energiát más anyagoktól, és mozgató energiává alakítja át. Bármely pillanatban figyelmen kívül hagyhatjuk ezeket a lassú változásokat és mondhatjuk, hogy az emberi energiát megkapjuk, ha vesszük az egyed tömegének felét és szorozzuk egy feltételezett sebesség négyzetével. Persze ki is számolhatjuk a sebességet, és bármit veszünk számítási szabványnak, arra a konklúzióra kell jussunk harmóniában ezzel az elmélettel, hogy a tudomány nagy problémája, és ez mindig is az lesz, hogy hogyan növelheti az így definiált energiát (…).


Az ajánlott cikkekben is olvashatsz Tesláról: februári cikkekhez klikk

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 

Kategóriák

Blog bejegyzések archívuma

error: Content is protected !!